Elektro Tehnički Portal

upuštanje

Zvijezda - trokut upuštanje trofaznog motora

Jedan od najčešćih načina pokretanja većih trofaznih asinkronih elektromotora je pomoću automatskog Zvijezda - Trokut upuštača. Koristi se radi smanjenja struje pokretanja, a radi tako da automatski prvo spoji namote u zvijezdu da bi ih nakon zaleta prespojio u trokut. U zvijezda spoju svi su namoti spojeni na fazni napon od 230V t.j. napon za √3 manji od linijskog. Posljedica toga je da motor vuče 3 puta manju struju i glavni razlog zašto se koristi u ovom spoju za pokretanje jačih motora.