Elektro Tehnički Portal

Alarm za detekciju vode 3

Shema prikazuje jednostavan uređaj za detekciju izljeva vode. Kada na senzor dođe voda, kroz njega poteče struja koja aktivira tiristor Th1 a on zujalicu koja se zvučno oglasi. Alarm ostaje aktivan dok se ne prekine napajanje. Umjesto zujalice moguće je ugraditi relej ili indikacijsku žaruljicu.
Senzor mogu biti obične 2 žice na površini gdje se može pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi ili izraditi PCB prema istom rasporedu. Razmak između vodova mora biti što manji.

 

Tags: alarm, voda