Elektro Tehnički Portal

Generator 4-20mA signala

Za precizno mjerenje fizikalnih veličina kao što su protok, tlak i temperatura u procesnoj automatici se najčešće koriste analogni signali. Jedan od najzastupljenijih protokola bez premca je strujna petlja 4-20mA. Analogni pretvornik (engl. transducer ili transmitter) je uređaj koji pretvara mjerenu veličinu u analogni signal koji se dalje šalje na obradu uglavnom do analognog ulaza u PLC.
Za ispitivanje pretvornika i strujnih petlji vam može biti od velike koristi generator 4-20mA signala za koji je dana shema iznad ovog teksta. Shema se temelji na integriranom regulatoru LM317 koji regulira struju u zadanom rasponu pomoću potenciometra P1. Izborna sklopka S1 služi za odabir napajanja. U položaju 1 napaja petlju s ugrađenom baterijom od 12-24V, a u položaju 2 koristi se vanjsko napajanje iz petlje.

 

Tags: tester, generator, 4-20mA