Elektro Tehnički Portal

LED dioda na 230V v1

Shema prikazuje jednu od verzija kako LEDicu spojiti na 230V. Umjesto otpornika koji ograničava struju kroz LED koristi se reaktancija kondenzatora. Prednost ove metode je u tome što nema toplinskih gubitaka kao na otporniku. Dioda D1 štiti LED od previsokog napona suprotnog polariteta. Napon kondenzatora treba biti otprilike 2x veći od napona napajanja. Vrijednost kondenzatora se može izračunati prema sljedećoj formuli:
C= I / 6.28 x U x f
C= kapacitet [F]
U= napon [V]
f= frekvencija [Hz]
I= struja kroz LED [A]

Tags: 230V, shema, LED